سنگان شخصیتی‌است که در عصر سنگی زندگی می‌کند. او فردی کنجکاو است که تلاش می‌کند تا با درست کردن وسایلی شرایط زندگی خود و اطرافیانش را بهتر سازد. در طی قصه‌های این مجموعه، هر بار بر اثر یک حادثه و ضربه‌ای که به سرش می‌خورد، او در رویا در آینده به هوش می‌آید و با وسیله‌ای که قصد اختراعش را داشته آشنا می‌شود و بدین‌وسیله آموزش‌های لازم به کودک داده می‌شود. زمانیکه دوباره بر اثر حادثه‌ای به گذشته بر می‌گردد و سعی می‌کند تا شکل ابتدایی آن وسیله را بسازد