هوهوخان بادی مهربان و با نشاط است که طی ماجراهای متفاوت در هر قسمت به شخصیت های دیگر مجموعه همچون کودک، پدربزرگ و مادربزرگ یا حیوانات کمک می کند تا مشکلاتشان را حل کنند.