این مجموعه در ۲۶ قسمت به سفارش مرکز صدا و سیمای کرمان تهیه شد .